julkilausuma 2018

Itämeren suojelu on Helsingin ja Turun kaupungeille tärkeä asia. Siksi aloitimme jo vuonna 2007 Itämerihaasteen. Olemme haastaneet muita toimijoita vapaaehtoisesti suojelemaan Itämerta säädösten määräykset ylittäen. Vuoteen 2018 mennessä Itämerihaasteen verkostoon on liittynyt 270 organisaatiota Suomesta ja muista Itämeren maista.  Nyt on valmistunut kaupunkiemme kolmas yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma vuosiksi 2019-2023.

Yli vuosikymmenen aikana olemme toteuttaneet kymmeniä konkreettisia toimia Helsingin ja Turun kaupunkien oman vesistökuormituksen vähentämiseksi. Itämerihaasteen kumppanimme ovat tehneet satoja toimia lähivesien ja koko Itämeren hyväksi. Olemme toteuttaneet useita kansainvälisiä hankkeita toiminnan kehittämiseksi ja järjestäneet lukuisia tapahtumia ja kohtaamisia hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihtamiseksi. Jatkamme edelleen Itämeren suojelun ekonomian professuurin tukemista Helsingissä ja Saaristomeren suojelurahaston toimintaa Turussa. Olemme havainneet, että tällaisilla strategisilla kumppanuuksilla voidaan saada aikaan vaikuttavuutta ja konkreettisia tuloksia oman välittömän toimintakentän ulkopuolella.

Järjestelmällisellä vesiensuojelutyöllä on saavutettu Itämerellä paljon: esimerkiksi rehevöittävä ravinnekuormitus on puolitettu ja muutamien avainlajien, kuten merikotkan kannat ovat vahvistuneet. Tästä huolimatta koko meri ja omat rannikkovetemme ovat edelleen aivan liian huonossa tilassa. Itämeren suojelukomission HELCOMin tänä keväänä julkaiseman laajan raportin mukaan rehevöityminen on edelleen vakava ongelma lähes koko Itämerellä, myös Suomenlahden ja Saaristomeren rannikkoseuduilla. Lisäksi lukuisia haitallisia kemikaaleja sekä mikromuoveja löytyy vesiympäristöistä hälyttävän paljon. Näistä syistä monet Itämeren ekosysteemit ja elinympäristöt ovat uhattuina. Kaupunkien rannikkoalueiden virkistysarvo Suomenlahdella, Saaristomerellä ja koko Itämerellä on hyvin suuri. Myös siksi meren suojeleminen on kaikkien Itämeren rannikoilla asuvien etu. 

Uusimmat tiedot ilmastonmuutoksen vaikutuksista Itämereen ja sen rantavaltioihin ovat huolestuttavia. Itämeren alueella ilmasto muuttuu kiihtyvällä tahdilla ja ennakoi sitä tilannetta, joka toteutuu monilla muilla maailman merialueilla vasta kymmenien vuosien kuluttua. Esimerkiksi lämpenevien talvien lisääntyvän sateisuuden vuoksi hajakuormituksen ravinnehuuhtoutumat kasvavat, happikatojen riski kasvaa ja saatamme myös menettää ainutlaatuisen Itämeren jäätalven. Ilmastomuutoksen hillintä on myös Itämeren suojelua ja rehevöitymisen torjuntaa. 

Viime vuosina on tehty useita merkittäviä kansainvälisiä aloitteita merien hyväksi. Yksi YK:n seitsemästätoista globaalista kestävän kehityksen tavoitteesta on merten vedenalaisen elämän ja luonnonvarojen säilyminen, ja 2021–2030 on julistettu YK:n merentutkimuksen vuosikymmeneksi. EU:n Itämeri-strategian toimintatavat ja tavoitteet ovat tarkentuneet ja Suomikin on laatinut Itämeren alueen strategian. Esikuvamme Itämeren suojelukomission toimintaohjelma on päätetty päivittää vuoteen 2021 mennessä. Jo tiivistyneen yhteistyön myötä pyrimme siihen, että päivityksessä otetaan huomioon tämän toimenpideohjelman ehdotuksia.

Kaupungit voivat toimia edelläkävijöinä vesiensuojelussa kehittämällä omia toimintojaan ja kumppanuuksiaan kunnianhimoisesti. Kaupunkien kaikkien toimialojen yhteistyö ja tärkeiden sidosryhmien kuten yritysten, yhdistysten, oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja asukkaiden kanssa yhdessä toimiminen on keskeisen tärkeää. Hyödynnämme synergioita mm. ilmastonmuutoksen hillinnän ja kiertotalouden sitoumustemme sekä vesiensuojelun tavoitteiden välillä. Helsingin uusi merellinen strategia tukee osaltaan Itämeri-toimenpideohjelmaa. Käynnistämme kolmannessa Itämeri-toimenpideohjelmassa myös täysin uusia toimia meremme hyväksi. Nämä liittyvät mm. biohiilen, rakennekalkin ja kipsin käyttöön ravinteiden sitomiseksi; meriluonnon ennallistamiseen, hankintoihin sekä liikenteeseen. Lisäksi käynnistämme uudenlaista yritysyhteistyötä ja osallistamme kaupunkilaisia aiempaa enemmän toimintaan. Kutsumme myös uusia organisaatioita liittymään verkostoon sekä kaikkia Itämerihaasteen kumppaniverkoston toimijoita uudistamaan omia toimiaan ja sitoumuksiaan kaudelle 2019-2023.


Lokakuussa 2018


Jan Vapaavuori                                        Minna Arve

Pormestari, Helsinki                                 Kaupunginjohtaja, Turku


Helsingin ja Turun Itämeri-toimenpideohjelma 2019-2023