Yhteistyöhankkeitamme

Itämerihaaste toimii yhteistyössä monien Itämeren suojeluun tähtäävien hankkeiden ja aloitteiden kanssa. Alta löydät lyhyet esittelyt yhteistyöhankkeistamme (klikkaa kuvia lisätietoja varten). Kuulisimme mieluusti myös sinun hankkeestasi - ehkä voisimme tehdä yhteistyötä?

Aloitteet

Logga_ÖI

ÖstersjöInitiativet on seitsemän ruotsalaisen kunnan ja alueen yhteistyöverkosto. Mukana ovat Kalmarsundskomissionen, Region Gotland, Simrishamnin merikeskus sekä Trelleborgin, Vaxholmin, Värmdön ja Valdermarsvikin kunnat. Itämerihaaste ja ÖstersjöInitiativet tekevät yhteistyötä ja tukevat toisiaan tiedonjaossa. Ne ovat molemmat epävirallisen Baltic Sea Roundtablen jäseniä.

Logo_City_Accelerator_151014
Baltic Sea City Accelerator on ruotsalaisen Race for the Balticin projekti, jonka toteuttaa intensiivistä tukiohjelmaa osallistuville kunnille vauhdittaakseen niiden Itämeri-toimenpiteitä. Itämerihaaste tekee projektin kanssa asiantuntija- ja viestintäyhteistyötä. Myös Race for the Baltic on epävirallisen Baltic Sea Roundtablen jäsen.

Projektit

 iwama_primary_logo_72_rgb_0

 IWAMA (Interactive Water Management) -hanke parantaa resurssitehokkuutta jätevedenpuhdistuksessa kouluttamalla laitosten henkilökuntaa ja toteuttamalla pilotti-investointeja energiatehokkuuteen ja liettenkäsittelyyn. Hanke alkoi maaliskuussa 2016 ja kestää helmikuuhun 2019. Pääpartneri on Itämeren kaupunkien liitto (UBC) ja osarahoittajana EU:n Interreg Baltic Sea Region Programme.

Hankkeen partnerit Saksasta, Puolasta, latviasta, Virosta, Ruotsista ja Suomesta liittyvät Itämerihaasteen verkostoon ja niiden toimenpiteet lisätään Toimenpidepankkiimme ja uudet työkalut Työkalupakkiimme.

 iwater_logo

Hankkeen iWater - Integrated storm water management päätavoitteena on parantaa kaupunkisuunnittelua kehittämällä integroituja ja moniarvoisia hulevesien hallinnan menetelmiä ja ratkaisuja, joilla luodaan laadukasta ja kestävää kaupunkiympäristöä Itämeren kaupungeissa. Hanketta toteutetaan 1.12.2015 - 31.5.2018, ja osarahoittajana on EU:n Interreg Central Baltic -ohjelma.

Hanketta koordinoi Riikan kaupunki, ja mukana ovat myös Jelgava, Tarto, Söderhamn, Gävle, Turku, Helsinki, Aalto-yliopisto ja Itämeren kaupunkien liitto (UBC).

  Citywater logo small

CITYWATER – Benchmarking water protection in cities toimi Itämeren rannikkovesien tilan parantamiseksi. Hankkeen pääpartneri oli Helsingin kaupungin ympäristökeskus.

Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin uusia hulevesi-investointeja partnerikaupungeissa Helsingissä, Turussa ja Tallinnassa, tehtiin paikallisten vesiensuojelutoimien kustannuhyötyanalyyseja sekä kehitettiin ympäristöviestintää ja levitettiin Itämerihaastetta kansainvälisesti. Hanketta toteutettiin 1.10.2012 - 31.12.2015, osarahoittajina oli Euroopan komission Life+ -ohjelma sekä ympäristöministeriö. Katso lisää CITYWATERin nettisivuilta

innoship logo

BSR InnoShip -hankkeen tarkoituksena oli tehostaa Itämeren valtioiden ja keskeisten merenkulkualan toimijoiden välistä yhteistyötä, jonka avulla merenkulun pakokaasupäästöjä saadaan vähennettyä kansainvälisten vaatimusten mukaisesti ilman että alueen kilpailukyky kärsii. Tavoitteena oli luoda Itämerestä puhtaan merenkulun mallialue. Hanketta toteutettiin 1.6.2010 - 30.9.2013 ja pääpartneri oli Suomen Itämeri-instituutti. Osarahoittajana oli EU:n Interreg Baltic Sea Region Programme.

Hanke tuotti tarvittavaa tietoa Itämeren resurssien kestävästä käytöstä sekä saatavilla olevista innovatiivisista teknisistä ratkaisuista poliittisille päättäjille, viranomaisille, varustamoille ja muille merenkulkualan toimijoille. Tärkeää oli myös yleisen tietoisuuden lisääminen kansalaisten keskuudessa sekä ympäristöratkaisuihin liittyvän tiedon jakaminen siten, että se on helposti saatavilla.

Itämerihaaste oli BSR InnoShip -hankkeessa mukana liitännäispartnerina, ja tuki BSR InnoShip- ja Cities for a Healthier Sea -hankkeiden yhteisseminaaria Influencing Policy-Making, joka järjestettiin Jurmalassa 8.6.2011.

Itämerihaaste ja BSR InnoShip -hanke järjestivät kansainvälisen laivaliikenteen päästöjä käsittelevän seminaarin Steady as she goes - towards a model region for clean shipping Viking Line M/S Gracella 3.-4.6.2013.

PURE

PURE – Project on Urban Reduction of Eutrophication -hankkeen tavoitteena oli ollut tehostaa fosforinpoistoa valituissa kunnallisissa jätevedenpuhdistamoissa Latviassa, Puolassa, Virossa ja Valko-Venäjällä sekä välittää tietoa ja edesauttaa fosforinpoistoon liittyvän tietotaidon ja hyvien käytäntöjen käyttöönottoa Itämeren valuma-alueen kaupungeissa. Tavoitteena oli toimeenpanna HELCOM:n Itämeren toimintaohjelman (BSAP) jätevedenpuhdistusta koskevaa suositusta, fosforinpoiston tehostamista tasolle 0,5 mg fosforia litrassa puhdistettua jätevettä. Hanketta toteutettiin 1.9.2009 - 30.6.2013 ja pääpartneri oli Itämeren kaupunkien liitto UBC.

Lisäksi hankkeessa selvitettiin jätevedenpuhdistamoiden lietteenkäsittelyn haasteita ja tuotettiin julkaisu, jossa esitellään Itämeren alueella käytettyjä jätevesilietteiden käsittely- ja loppusijoitusmenetelmiä, verrataan eri menetelmillä saavutettavia tuloksia, tutustutaan kokeiluvaiheessa oleviin uusimpiin lietteenkäsittely- ja ravinteidenkierrätys-mahdollisuuksiin sekä lainsäädännön aiheuttamiin rajoituksiin.

Itämerihaaste järjesti yhdessä PURE-hankkeen ja John Nurmisen Säätiön kanssa 9.2.2010 kansainvälisen Challenge for a Healthier Sea -seminaarin Itämeren alueen satamille ja vesilaitoksille Helsingissä.

Itämerihaaste oli mukana järjestäjänä Cities for a Healthier Sea -hankkeen ja PURE-hankkeen järjestämässä kansainvälisessä Local Actors as Forerunners -seminaarissa Tallinnassa 16.3.2011.

BalticSeaNowInfo

BalticSeaNow.info -hanke kehitti uudenlaisia keinoja edistää ympäristötietoisuutta ja aktivoida kansalaiskeskustelua. Hankeessa toteutettiin Itämerta koskeva tieto- ja keskustelusivusto, rakennettiin Itämeren luontoa ja ympäristön tilaa seuraava kamera- ja mittausasemaverkosto, toteutettiin järjestelmä yleisöhavaintojen keräämiseksi, Itämeren maiden oppilaitosyhteistyötä sekä laaja markkinointikampanja ja tapahtumia Itämeren tilasta ja keinoista vaikuttaa meren tilaan. Hanketta toteutettiin 1.11.2009 - 31.10.2012.

Itämerihaaste oli BalticSeaNow.info -hankkeessa mukana liitännäispartnerina.